IBSH PTA Open Hour

Please contact teachers directly if their schedule is fully booked.
If you want to change your booking, please contact to the teacher.

Art&Tech
 1. Viola Tsai
 2. Frances Lien
 3. Michelle Chang
 4. Spock Tsai
 5. Casey Feng

Chinese
 1. Gary Cheng
 2. Savannah Lee
 3. Nathalie Guan
 4. Nini Wang
 5. Andrea Liu
 6. Bianca Chang
 7. Yun Ho
 8. Katherine Liu
 9. Li-Chi Liu
 10. Jane Yang
 11. Wen Chen
 12. Grace Yu
 13. Rachel Chen
 14. Wendy O
 15. Miriam Tsai
 16. Angela Huang

CSS
 1. Anya Chiang
 2. Joan Zeng
 3. Andrew Lai

Elementary(Gr1-4)
 1. Ann Lu (Please contact teacher directly)
 2. Katie Mcdermott (Please contact teacher directly)
 3. Erica Ro (Please contact teacher directly)
 4. Bonita Lau
 5. Peter Pan
 6. Dylan Holtkamp
 7. Kayao Sou
 8. Krystie Kirkey
 9. Dominick Kuri(Please contact teacher directly)

Middle/High English
 1. Marina Lin
 2. Alex Bleecker
 3. Alex Fishman
 4. Conor Morrison
 5. Court Anderson
 6. Jacqueline LeCuyer
 7. Maxwell Gulian

PE
 1. Jess Cheng
 2. Ricky Wu
 3. Han-Yun Chiang
 4. William Liao
 5. Tree Chen
 6. Ice Chan

Math
 1. Hui-lien Chou
 2. Peggy Wu
 3. Matt Chen
 4. Christine Yin
 5. Candy Tang
 6. Sean Bucholz
 7. Tony Fwu
 8. Serena Lee

Science
 1. Kim Lin
 2. Eduard Liu
 3. Ray Chin
 4. Christina Hsiao
 5. Ted Hsiung
 6. Joyce Lo
 7. Rita Chien
 8. Crystal Wu
 9. Jay Shumway

WSS
 1. Seth Roberts
 2. Elizabeth Yancey
 3. Ryan Kastner
 4. Benjamin Krystal